سوالات کنکور سراسری ۸۵ تا ۹۳

سوالات کنکور سراسری 85 تا 92

85

 

تجربی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

ریاضی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

86

 

تجربی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

ریاضی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

87

 

تجربی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

ریاضی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

88

 

تجربی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

ریاضی        

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

89

 

تجربی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

ریاضی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

90

 

تجربی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

ریاضی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

91

 

تجربی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

ریاضی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

92

 

تجربی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

ریاضی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

93

 

تجربی

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

ریاضی               

عمومی

اختصاصی

پاسخنامه

/ 0 نظر / 19 بازدید