راهکارهایی برای تقویت یادگیری

راهکارهایی برای تقویت یادگیری

 

1.بهتر است طبق اصول برنامه ریزی و روشهای یادگیری

 که دراختیار شما قرار گرفته است عمل نمایید.

 

2-اجرای اصول برنامه ریزی در هفته ی اول ممکن است قدری

دشوار باشد اما درهفته های بعد بطور عادیادامه می یابد.

 

3-برنامه ریزی درسی بهتر است از روزهای آغازین سال یعنی

مهرماه  شروع شود.

 

4-پس ازاجرای اصول برنامه ریزی و توصیه های داده شده برای

تکمیل اطلاعات خود و رفع مشکل می توانید به مشاور نام اوران

مراجعه نمایید.

 

5-برای یادگیری مطالب جدید بهتر است این مطالب رابا مطالبی

 که قبلا یاد گرفته اید و در ذهندارید ارتباط دهید.

 

6-برای حفظ اطلاعات جدید باید آنها را تکرار کرد  بنابراین در

 موقع تدریس معلم،خود دانش آموز همباید فعال باشد.

 

7-به جای دوباره خوانی مطالب ،آن را به زبان خودتان ارائه

 دهید.مطالبی که خود فرد خلق یا تولید می کند

 خیلی بهتر از مطالبی که صرفا خوانده می شود به یاد

 میماند.

 

8-برای جلوگیری از تداخل یا قاطی شدن مطالب دو درس بهتر

 است پس از اتمام یک درس حدود 15تا 20دقیقه

 استراحت داشته باشید و بعدکتاب دیگری را شروع کنید.

 

9-میزان یادگیری در مطالعه بافاصله بیشتر وکامل تر از مطالعه

 ی فشرده است بنابراین به جای اینکه یک درس

را به مدت 3 ساعت پشت سر هم بخوانید بهتر است این 3

 ساعت را در3 جلسه ی 45دقیقه ای اما با فاصله

بخوانید.

 

10-یادگیری های جدید تحت تاثیر آموخته های قبلی یادگیرنده

است .بنابراین هر چه بیشتر یاد بگیرید با گذشتزمان

یادگیری های بعد راحتر و سریع ترصورت می گیرد.

 

11-بهتر است در هنگام مطالعه ،زیر کلمات کلیدی خط بکشید .

 

12-در هنگام مطالعه ی متن سعی کنید آنچه را که خوانده اید

به طور خلاصه و به زبان خود در حاشیه یکتاب بنویسید.

/ 0 نظر / 4 بازدید