برنامه ای برای پیشرفت در کنکور

 

 

 

 

 

به جای افزایش جهشی ساعات مطالعه،به صورت تدریجی وگام به گام عمل نمایید.

تعیین خط پایه

برای تغییررفتاروافزایش ساعات مطالعه ازکجابایدشروع

کنید؟اولین گام،تعیین وضع فعلی رفتاراست که اصطلاحا

به آن خط پایه گفته میشود.یعنی شما بدون هیچگونه

تلاش برای افزایش این ساعات،ابتدا بایدسعی کنید

تشخیص دهیدکه درحال حاضروبه صورت واقعی چند

ساعت توان مطالعه مفیددارید.این کارخیلی آسان است

ومیتواندتوسط شمایایکی ازاطرافیان انجام گیرد.برای یک

هفته یاده روزنموداری رسم کنیدکه بردارعمودی آن نشان

دهندهی دقایق وساعات،وبردار افقی آن نشان دهندهی

روزهاباشد.هرروزمیزان ساعات مطالعه راکنترل وبرروی

نمودارمنتقل کنید.درپایان روزآخر،میانگین ساعات رامحاسبه

نمایید.این خط پایهی شماست که میتواند 4یا 5ساعت

ویابیشتر باشد ودرواقع مبنای اقدام برای تغییربرنامه

و افزایش ساعات مطالعه محسوب میشود.

حال میتوانیدتصمیم بگیریدبراساس تواناییهای فردی خود

وبایک روندمنطقی ومشخص درماه اول 60 یا 90 دقیقه

ودرماههای بعدی به همین ترتیب ساعات بیشتری رابه

برنامه خوداضافه نمایید.

مبنای افزایش ساعات مطالعه،ارزیابی وضع فعلی وتعیین

خط پایه است.

بارسم نمودار،روندکنترل پیشرفت خودراازحالت ذهنی .

به صورت عینی درآورید.

برای ادامهی روندپیشرفت خودملاکهای گام به گام

وقابل دسترس تعیین کنید.

برای کنترل رفتارهایتان یک نظام خودکنترلی ایجادکنید.

اگربه هردلیلی آن طورکه دلتان میخواهد نمیتوانید

پیشرفت راکنترل نماییدامکان استفاده ازنیروی کمکی

رامدنظرقراردهید.

نتیجهگیری:

-1 به جای مقایسهی مقدارساعات مطالعه ی

خودبادیگران،اززمانهای مطالعه به طورمطلوب استفاده کنید.

-2 به جای افزایش جهشی ساعات مطالعه،به صورت

تدریجی وگام به گام عمل نمایید.

-3 مبنای افزایش ساعات مطالعه،ارزیابی وضع فعلی و

تعیین خط پایه است.

-4 بارسم نمودار،روندکنترل پیشرفت خودراازحالت ذهنی

به صورت عینی درآورید.

-5 برای ادامهی روندپیشرفت خودملاکهای گام به گام

و قابل دسترس تعیین کنید.

-6 برای کنترل رفتارهایتان یک نظام خودکنترلی ایجادکنید.

-7 اگربه هردلیلی آن طورکه دلتان میخواهدنمیتوانید

پیشرفت راکنترل نماییدامکان استفاده ازنیروی کمکی

رامد نظر قرار دهید.

/ 3 نظر / 55 بازدید
helen

بووووووووووووووووووووووووووم ترکوندي با وبت

خريد شارژ

پايدار باشيد. کارت شارژ خواستين در خدمتيم www.Mosaken.com [گل]

مریم

من براي پسرم از خدمات اين موسسه استفاده كردم و راضي هستم لذا به همشهريام توصيه ميكنم