تصویر ثابت


برنامه ای برای پیشرفت

به جای مقایسهی مقدارساعات مطالعه ی

خودبادیگران،اززمانهای مطالعه به طورمطلوب

استفاده کنید.

برنامهای برای افزایش ساعات

اگرمیخواهید ساعات مطالعه خودرا افزایش دهید

نکته بسیاربسیارمهم این است که عجله نکنید.یک اصل روانشناسی

میگوید:هررفتار درطول زمان به وجودمیآید وتغییررفتارنیزبه زمان

نیازدارد.عجله ودستپاچگی درافزایش زمانهای مطالعه به نتیجهای

غیرازآشفتگی واضطراب نخواهدانجامید.آیا این خوب است که به زور

هم که شده 14 ساعت درس بخوانیدولی چیززیادی یادنگیریدیا این که

5ساعت درس بخوانید ولی واقعا مطالب رادرک کنید.

پس اقدام برای افزایش ساعات مطالعه بایدبه صورت گام به گام صورت

گیرد.

مطمئن باشیدبایک برنامهی حساب شده ومنظم میتوانید

علاوه برافزایش تدریجی ساعات درس خواندن،اززمانهای

موجودهم استفاده خوبی بکنید.

 


 

 

 

 

 

به جای افزایش جهشی ساعات مطالعه،به صورت تدریجی وگام به گام عمل نمایید.

تعیین خط پایه

برای تغییررفتاروافزایش ساعات مطالعه ازکجابایدشروع

کنید؟اولین گام،تعیین وضع فعلی رفتاراست که اصطلاحا

به آن خط پایه گفته میشود.یعنی شما بدون هیچگونه

تلاش برای افزایش این ساعات،ابتدا بایدسعی کنید

تشخیص دهیدکه درحال حاضروبه صورت واقعی چند

ساعت توان مطالعه مفیددارید.این کارخیلی آسان است

ومیتواندتوسط شمایایکی ازاطرافیان انجام گیرد.برای یک

هفته یاده روزنموداری رسم کنیدکه بردارعمودی آن نشان

دهندهی دقایق وساعات،وبردار افقی آن نشان دهندهی

روزهاباشد.هرروزمیزان ساعات مطالعه راکنترل وبرروی

نمودارمنتقل کنید.درپایان روزآخر،میانگین ساعات رامحاسبه

نمایید.این خط پایهی شماست که میتواند 4یا 5ساعت

ویابیشتر باشد ودرواقع مبنای اقدام برای تغییربرنامه

و افزایش ساعات مطالعه محسوب میشود.

حال میتوانیدتصمیم بگیریدبراساس تواناییهای فردی خود

وبایک روندمنطقی ومشخص درماه اول 60 یا 90 دقیقه

ودرماههای بعدی به همین ترتیب ساعات بیشتری رابه

برنامه خوداضافه نمایید.

مبنای افزایش ساعات مطالعه،ارزیابی وضع فعلی وتعیین

خط پایه است.

بارسم نمودار،روندکنترل پیشرفت خودراازحالت ذهنی .

به صورت عینی درآورید.

برای ادامهی روندپیشرفت خودملاکهای گام به گام

وقابل دسترس تعیین کنید.

برای کنترل رفتارهایتان یک نظام خودکنترلی ایجادکنید.

اگربه هردلیلی آن طورکه دلتان میخواهد نمیتوانید

پیشرفت راکنترل نماییدامکان استفاده ازنیروی کمکی

رامدنظرقراردهید.

نتیجهگیری:

-1 به جای مقایسهی مقدارساعات مطالعه ی

خودبادیگران،اززمانهای مطالعه به طورمطلوب استفاده کنید.

-2 به جای افزایش جهشی ساعات مطالعه،به صورت

تدریجی وگام به گام عمل نمایید.

-3 مبنای افزایش ساعات مطالعه،ارزیابی وضع فعلی و

تعیین خط پایه است.

-4 بارسم نمودار،روندکنترل پیشرفت خودراازحالت ذهنی

به صورت عینی درآورید.

-5 برای ادامهی روندپیشرفت خودملاکهای گام به گام

و قابل دسترس تعیین کنید.

-6 برای کنترل رفتارهایتان یک نظام خودکنترلی ایجادکنید.

-7 اگربه هردلیلی آن طورکه دلتان میخواهدنمیتوانید

پیشرفت راکنترل نماییدامکان استفاده ازنیروی کمکی

رامد نظر قرار دهید.تاريخ : سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳ | ٢:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : جیم . ب | نظرات ()
  • قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس